A
a

Projekty

Terapeutyczne Przedszkole dla Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami…

Terapeutyczne Przedszkole dla Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi

Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej 3. Działania 03.01. Edukacja przedszkolna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Numer umowy RPPM.03.01.00-22-0048/18

Beneficjent: Samorząd Województwa Pomorskiego

Partnerami w realizacji Projektu są: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku oraz Wejherowskie Centrum Kultury.

Okres realizacji projektu: 03.09.2018 r. – 31.12.2021 r.

Celem projektu jest podniesienie jakości edukacyjnej przedszkola, wsparcie rodziców oraz wsparcie nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego, remont i modernizacja budynku.

Wartość Projektu: 1 578 864,00 zł

Wartość dofinansowania ze środków europejskich: 1 342 034,40 zł (dofinansowanie przeznaczone na pokrycie wydatków ponoszonych przez Beneficjenta oraz Partnerów w związku z realizacją Projektu).

Cele szczegółowe Projektu:
1. Zwiększenie oddziaływań terapeutyczno-edukacyjnych w zakresie kompetencji emocjonalnych, społecznych i rozwoju psychoruchowego dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
2. Podniesienie jakości współpracy z rodziną dziecka zmierzającej do ujednolicenia i spójności oddziaływań wychowawczych.
3. Zapewnienie kompleksowej opieki diagnostycznej, terapeutycznej i edukacyjnej dziecku ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i jego rodzinie.
4. Dostosowanie oferty przedszkola do potrzeb rodziny poprzez zapewnienie wydłużonej opieki przedszkolnej i zwiększenie ilości zajęć dodatkowych usprawniających deficyty rozwojowe dziecka.

Grupę docelową Projektu stanowią dzieci w wieku przedszkolnym, wychowankowie SOSW nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Wejherowie (7 dzieci), nauczyciele SOSW nr 2 (29 osób), rodzice i opiekunowie prawni dzieci (14 osób).

Działania zaplanowane w ramach projektu:
1. Zajęcia terapeutyczne wyrównujące stwierdzone deficyty u dzieci;
2. Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne u dzieci;
3. Doskonalenie zawodowe nauczycieli do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
4. Wsparcie rodziców/opiekunów w zakresie zapewnienia dzieciom wsparcia w warunkach domowych.

Planowane efekty projektu
• Trwałe efekty w postaci utworzenia i doposażenia dwóch pracowni SI, gabinetu diagnostyczno-konsultacyjnego dla terapeutów, gabinetów terapeutycznych.
• Podniesienie instytucjonalnej gotowości placówki do świadczenia usług przedszkolnych poprzez doskonalenie zawodowe nauczycieli w formie studiów podyplomowych, kursów i szkoleń,
• Stymulacja rozwoju dzieci z niepełnosprawnościami (sfery motorycznej, psychicznej, emocjonalnej i społecznej), wyrównanie deficytów rozwojowych, rozwój kompetencji komunikacyjnych poprzez udział w zajęciach terapeutycznych oraz rozwijających kompetencje kluczowe.