A
a

Deklaracja dostępności

Wejherowskie Centrum Kultury Wejherowskie Centrum Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Wejherowskiego Centrum Kultury - Filharmonii Kaszubskiej.

www.wck.org.pl

Data publikacji strony internetowej: Data publikacji strony internetowej: 2021.10.01. . Data ostatniej istotnej aktualizacji: Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022.03.29

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
TAB – Do przechodzenia pomiędzy sekcjami oraz elementami będącymi klikalnymi elementami.
Strzałki góra i dół – Do przewijania strony do góry albo w dół.
Strzałki lewo i prawo – Do przechodzenia pomiędzy wpisami w rotatorach jeżeli dany element jest zaznaczony wyraźną czerwoną ramką.
Enter – Do przechodzenia w wybrane linki i wpisy w rotatorach zaznaczonymi wyraźną czerwoną ramką

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Waldemar Czaja, wck@wck.org.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 58 672-27-75. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Rzecznik praw obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Siedziba Wejherowskiego Centrum Kultury – Filharmonia Kaszubska, ul. Sobieskiego 255, 84-200 Wejherowo
Do Filharmonii Kaszubskiej prowadzą dwa wejścia. Główne wejście od strony ul. Hallera, bezpośrednio z poziomu ulicy. Dwuskrzydłowe drzwi automatyczne są dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Osobom z niepełnosprawnością wzroku zalecamy zwiedzanie w towarzystwie asystenta.
Niestety Filharmonia Kaszubska nie dysponuje miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych.
Kasa biletowa, pełniąca również funkcję punktu informacyjnego, znajduje się na wprost wejścia. Tam też znajdują się szatnia. W pobliżu jest także toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Po lewej stronie od kasy znajduje się wina, która pozwala na przemieszczenie się do Sali Głównej (na 1 piętrze) czy też do mniejszych sal kinowych znajdujących się na piętrze minus 1.
Dla osób na wózkach dostępny jest niemal cały budynek, z wyjątkiem tarasu znajdującego się na jego dachu. Na poszczególne kondygnacje można się dostać windą dostosowaną dla osób z niepełnosprawnościami. Szerokość przejść oraz dojść poszczególnych pomieszczeń umożliwia swobodne poruszanie się wózkiem. W budynku Filharmonii nie ma progów i nierówności powierzchni.
W siedzibie Filharmonii Kaszubskiej nie ma możliwości korzystania z pomocy tłumacza języka migowego, za wyjątkiem wydarzeń przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnością wymagającą tego języka.