A
a

Projekty

2023 | Przystań św. Mikołaja – IV…

Z wielką radością informujemy, że ruszyła IV edycja Wejherowskiej Przystani Świętego Mikołaja!

Ważnym czynnikiem w przeciwdziałaniu wykluczeniu młodzieży ukraińskiej, jest profesjonalna opieka oraz rozmowy w grupie o problemie. Dlatego planujemy zorganizować cykl spotkań z psychologiem, który umożliwi uczestnikom przeciwdziałanie wykluczeniu młodych Ukraińców. Rezultaty spotkań będą determinowały wątki, zawarte w spektaklu, utworzonym na potrzeby projektu. W ramach projektu realizujemy:

Warsztaty DIY, podczas których uczestnicy uczą się tworzenia praktycznych przedmiotów codziennego użytku (np. worków na buty, ozdabiania trampek). Dzięki nauce szycia, wytwarzania nadruków na ubraniach, malowania tenisówek lub innych prostych i przydatnych umiejętności wzrośnie samodzielność oraz wykorzystanie drzemiącego w młodzieży potencjału. Instruktorem będzie ukraińska artystka i krawcowa. Efekty warsztatów, stanowić będą rekwizyty do tworzonego przez nich spektaklu teatralnego.

Warsztaty robotyki, podczas których odbiorcy zaznajomieni zostaną z podstawami tej dziedziny, wprowadzone zostaną w świat nowych technologii. Efekty tej dziedziny wykorzystane zostaną w spektaklu, który utworzony zostanie w grudni jako rezultat całego projektu.

Zajęcia taneczne. Pozwolą nie tylko nauczyć się choreografii, ale także odprężyć ciało i umysł, a końcowy produkt silnie zintegruje polską i ukraińską młodzież w realizacji wspólnego celu.

Warsztaty wokalne – w odpowiedzi na zapotrzebowanie ze strony nowoprzybyłych Ukraińców oraz dużego zainteresowania tematem wśród polskiej młodzieży. Zajęcia pozwolą na odprężenie ciała i umysłu. Opracowane piosenki polskie i ukraińskie wplecione zostaną w spektakl, będący rezultatem projektu.

Warsztaty teatralne, spinające niemal wszystkie zajęcia w projekcie. Do jednej z dziedzin, która najbardziej integruje grupę oraz wzmacnia poczucie własnej wartości, należy teatr. We współpracy z instruktorami oraz grupami tanecznymi i wokalnymi, powstanie spektakl polsko-ukraiński z elementami śpiewu oraz tańca, który podejmować będzie problematykę związaną z wykluczeniem.

Wraz z pomocą Fundacji Świętego Mikołaja chcemy tworzyć bezpieczną Przystań, w której dzieci będą mogły spędzać czas, uczyć się, bawić, rozwijać swoje zainteresowania, a także otrzymać wsparcie.

Важливим чинником протидії ізоляції української молоді є професійна опіка та групові дискусії щодо проблеми. Тому ми плануємо організувати серію зустрічей із психологом, які дадуть змогу учасникам протидіяти відчуженню молодих українців. Результати зустрічей визначатимуть нитки, які містяться у виставі, створеній для проекту. В рамках проекту ми реалізуємо:

DIY майстер-класи, під час яких учасники навчаються створювати практичні предмети повсякденного використання (наприклад, сумки для взуття, декорування кросівок). Навчившись шити, створювати принти на одязі, малювати кросівки чи інші прості та корисні навички, молодь стане більш самостійною та використає свій потенціал. Викладачем буде українська художниця та швачка. Результати майстер-класів стануть реквізитом створеної ними театральної вистави.

Майстер-класи з робототехніки, під час яких відвідувачів ознайомлять із основами цієї галузі, познайомлять зі світом нових технологій. Ефекти цього поля будуть використані у виставі, яка буде створена в грудні в результаті всього проекту.

Заняття танцями. Вони не тільки дозволять навчитися хореографії, але й відпочинуть тілом і розумом, а кінцевий продукт сильно об’єднає польську та українську молодь у досягненні спільної мети.

Вокальні майстерні – у відповідь на попит новоприбулих українців та великий інтерес до теми серед польської молоді. Заняття допоможуть розслабити тіло та розум. Підготовлені польські та українські пісні будуть вплетені у виставу, яка стала результатом проекту.

Театральні майстер-класи охоплюють майже всі види діяльності проекту. Однією зі сфер, яка найбільше інтегрує групу та зміцнює самооцінку, є театр. У співпраці з інструкторами та танцювальними та вокальними групами буде створено польсько-українську виставу з елементами співу та танцю, яка торкатиметься питань, пов’язаних із виключенням.

За допомогою Фонду Діда Мороза ми хочемо створити безпечну гавань, де діти зможуть проводити час, вчитися, розважатися, розвивати свої інтереси та отримувати підтримку.